Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi poskytovateľom služby – spoločnosťou SK SOLUTIONS s.r.o., so sídlom: Kremnické Bane 117, 967 01 Kremnica, IČO: 51 184 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 32982/S (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „poskytovateľ služby“) a klientom v oblasti poskytnutia služieb požičovne športových potrieb – horské elektrobicykle  a príslušenstva(prilby, pumpy) (ďalej ako „elektrobicykel“) vrátane služby dopravy elektrobicykla v prípade požiadavky, za účelom bicyklovania sa formou zmluvy o nájme hnuteľných vecí.
 2. Prenajímateľponúka na internetových stránkach www.pozicajebike.sk službu požičovne elektrobicyklov (ďalej len „e-shop“), prostredníctvom ktorej ponúka svoje služby neobmedzenému počtu klientov – právnickým osobám a fyzickým osobám starším ako 18 rokov, spôsobilým na právne úkony v plnom rozsahu (ďalej len „klient“).
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že klient odoslaním rezervácie prenajímateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na zmluvu o nájme hnuteľných vecí uzavretú v e-shope, ktorý prevádzkuje prenajímateľ, na základe ktorej vzniká prenajímateľovi záväzok dodať klientovi objednanú službu a klientovi záväzok objednanú službu prevziať a zaplatiť za ňu prenajímateľovi dohodnutú odplatu spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len „zmluva o nájme elektrobicykla“) a na všetky právne vzťahy medzi prenajímateľom a klientom vzniknuté pri uzatváraní zmluvy a vyplývajúce zo zmluvy. Súčasťou zmluvy o nájme elektrobicykla sú tieto VOP a Preberací protokol podpísaný klientom pri prevzatí elektrobicykla.
 4. Prenajímateľom je spoločnosť:
  SK SOLUTIONS s.r.o., so sídlom: Kremnické Bane 117, 967 01 Kremnica, IČO: 51 184 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 32982/S
  Prevádzka: Družstevná 3, 979 01 Rimavská Sobota
  Tel. kontakt: 0917 887 417
  E-mail: info@pozicajebike.sk
 5. V prípade , ak je klientom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ide o spotrebiteľa v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

II. Rezervácia

 1. Klient uzatvára s prenajímateľom zmluvu na základe objednávky nazvanej rezervácia.
 2. Spotrebiteľ pri rezervácii služby prostredníctvom e-shopu potvrdzuje prenajímateľovi svoju vedomosť o spracovaní svojich osobných údajov podľa článku XIV. VOP.
 3. Rezervácia prostredníctvom e-shopu sa považuje za návrh klienta na uzavretie zmluvy, pokiaľ obsahuje:
  – Identifikáciu klienta:
  • Spotrebiteľ: meno a priezvisko, poštovú (t.j. dodaciu) a fakturačnú adresu;
  • Fyzická osoba – podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo iné číslo príslušného 
       zápisu do registra, IČ DPH, pokiaľ je klient platcom DPH,
  • Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, IČ DPH, pokiaľ je klient platcom DPH,
  – telefonický kontakt,
  – emailový kontakt,
  – dátum zapožičania elektrobicykla – deň,
  – čas zapožičania elektrobicykla – hodina, minúta,
  – dátum vrátenia elektrobicykla – deň
  – čas vrátenia elektrobicykla – hodina, minúta,
  – množstvo zapožičaných elektrobicyklov,
  – ak klient žiada zabezpečenie dopravy aj požiadavku na zabezpečenie dopravy a miesto prevzatia elektrobicykla (nástupu) a jeho odovzdania (výstupu).
 4. Pred odoslaním rezervácie prenajímateľovi prostredníctvom e-shopu je klient povinný skontrolovať všetky v nej uvedené údaje. Klient zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.
 5. V prípade, ak je klientom spotrebiteľ, pôjde o návrh na uzavretie zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o v znení neskorších predpisov.

III. Uzavretie zmluvy

 1. Po doručení rezervácie prenajímateľovi bude táto rezervácia zaevidovaná v informačnom systéme prenajímateľa. Po overení dostupnosti služby prenajímateľ odošle klientovi potvrdenie o uzavretí zmluvy, označené ako „Potvrdenie objednávky“ na ním určenú emailovú adresu, ktoré bude obsahovať číslo rezervácie a ostatné údaje rezervácie klienta.
 2. Momentom doručenia Potvrdenia objednávky klientovi dôjde k uzavretiu zmluvy.
 3. V prípade, ak je klientom spotrebiteľ potvrdenie objednávky bude obsahovať náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. budú, obsiahnuté vo VOP, ktoré budú prílohou emailu označeného ako Potvrdenie objednávky.

IV. Stornovanie rezervácie

 1. Klient má právo zrušiť rezerváciu ešte predtým, ako bude doručená prenajímateľovi. Klient má právo odvolať rezerváciu v lehote do 24 hodín po doručení rezervácie prenajímateľovi, pokiaľ odvolanie rezervácie doručí prenajímateľovi skôr, než prenajímateľ doručí klientovi „Potvrdenie objednávky“.
 2. V prípade, ak prenajímateľ po zaevidovaní rezervácie nebude schopný dodať klientovi službu, prenajímateľ informuje klienta emailom o zmene parametrov rezervácie (napr. dňa, času) (protinávrh).Klient má právo protinávrh prenajímateľa buď akceptovať alebo odmietnuť. Následne sa postupuje podľa článku III týchto VOP.

V. Cena a platobné podmienky

 1. Klient je povinný zaplatiť prenajímateľovi cenu za objednanú službu uvedenú pri každej službe ponúkanej v e-shopena stránke www.pozicajebike.sk, online platbou, cez platobnú bránu alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
 2. Prenajímateľ zašle klientovi spolu s Potvrdením objednávky aj faktúru. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola úhrada vykonaná a finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho. Klient je zároveň povinný uviesť správny variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky alebo iné číslo uvedené v Potvrdení objednávky prenajímateľom.
 3. V prípade neuhradenia platby za službu klientom riadne a včas je prenajímateľ oprávnený od zmluvy o nájme elektrobicykla odstúpiť.

VI. Doprava

 1. Prenajímateľ poskytuje Klientovi službu dopravy ako fakultatívnu službu spojenú s nájmom elektrobicykla.
 2. Služba dopravy predstavuje odvoz elektrobicykla z Rimavskej Soboty na miesto prevzatia elektrobicykla (nástupu) podľa určenia klienta alebo odvoz elektrobicykla z miesta odovzdania elektrobicykla (výstupu) do Rimavskej Soboty.
 3. Služby dopravy sú spoplatnené podľa dohody medzi prenajímateľom a klientom.

VII. Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient má právo na poskytnutie služieb v rozsahu dohodnutom v zmluve, a za cenu určenú prenajímateľom.
 2. Klient má právo byť informovaný o všetkých zmenách VOP, platných cien, ako aj ďalších skutočnostiach podstatných pre plnenie podmienok zo zmluvy; táto povinnosť sa považuje za splnenú tiež uverejnením príslušných dokumentov a ich zmien na webovej stránke  ww.pozicajebike.sk. Klient je povinný rešpektovať a riadiť sa týmito VOP a ich zmenami.
 3. Klient je povinný v plnom rozsahu a včas zaplatiť Prenajímateľovi faktúru čl. V týchto VOP.
 4. Klient je povinný pri prevzatí elektrobicykla podpísať Preberací protokol. V prípade, že Klient z akéhokoľvek dôvodu Preberací protokol nepodpíše, na základe čoho elektrobicykel neprevezme a službu nevyčerpá, prenajímateľ má právo od zmluvy odstúpiť a Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za službu.
 5. Klient je povinný dostaviť sa na miesto prevzatia elektrobicykla 15 minút pred časom uvedeným ako „Čas zapožičania“ v rezervácii.
 6. Klient je povinný vrátiť elektrobicykel v čase uvedenom ako „Čas vrátenia“ v rezervácii a mieste odovzdania uvedenom v rezervácii.
 7. Klient je povinný používať elektrobicykel a príslušenstvo obvyklým spôsobom len na účel, na ktoré sú určené. Klient je povinný zabrániť vzniku akejkoľvek škody na elektrobicykloch a dodržiavať inštrukcie prenajímateľa.
 8. Klient si je plne vedomý rizík spojených s čerpaním služby a elektrobicykle užíva na vlastnú zodpovednosť.
 9. Klient je povinný vrátiť elektrobicykel v stave, v akom ho prebral.
 10. Klient je plne zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí on alebo osoby, ktoré s ním elektrobicykel užívajú počas doby nájmu.
 11. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia elektrobicykla je klient povinný uhradiť do 14 dní prenajímateľovi obstarávaciu cenu elektrobicykla.
 12. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia príslušenstva – prilieb, púmp, je klient povinný uhradiť prenajímateľovi obstarávaciu cenu každého jednotlivého kusu príslušenstva uvedenú v cenníku pri odovzdaní elektrobicykla.
 13. V prípade nadmerného opotrebovania elektrobicykla spôsobeného neopatrným zaobchádzaním s elektrobicyklom alebo nedbanlivosťou je klient povinný uhradiť prenajímateľovi škodu predstavujúcu náklady na opravu elektrobicykla určené prenajímateľom.

VIII. Práva a povinnosti Prenajímateľa

 1. Prenajímateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v týchto VOP a ponuke uverejnenej na webovej stránke www.pozicajebike.sk.
 2. Prenajímateľ je povinný odovzdať klientovi elektrobicykel v zodpovedajúcom technickom stave v zmysle príslušných právnych predpisov a pravidelne vykonávať prehliadky ich technického stavu.
 3. Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za zhoršenie technického stavu elektrobicykla v priebehu bicyklovania sa, ako ani za škody na majetku klienta a iných osôb spôsobené nesprávnym používaním elektrobicykla.
 4. Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo ujmu na zdraví klienta alebo osôb, ktorým klient umožní užívanie elektrobicykla.
 5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy o nájme elektrobicykla v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice). V prípade pochybností sú rozhodujúce informácie aktuálne poskytnuté SHMÚ a/alebo Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Hrona. V tomto prípade má klient nárok na nový termín nájmu elektrobicykla na základe ponuky prenajímateľa vyplývajúcej z voľných termínov podľa aktuálnej obsadenosti elektrobicyklov. V prípade, že klient nemá záujem o nový termín prenájmu elektrobicykla, Prenajímateľ vráti klientovi cenu za službu v plnej výške.
 6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy o nájme elektrobicykla v prípade, že nájomca alebo osoby, ktoré s ním majú elektrobicykel užívať javia známky nadmerného požitia alkoholu alebo iných návykových látok. V tomto prípade nemá klient nárok na vrátenie zaplatenej ceny za službu.

IX. Reklamácia

 1. Ustanovenia tohto článku VOP o reklamácii sa vzťahujú na klientov -spotrebiteľov.
 2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby klientom.
 3. Prenajímateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať klientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, prenajímateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť klientovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak klient má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Prenajímateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Klient je oprávnený uplatniť reklamáciu
  – proti výške účtovanej odplaty v prípade, ak nebola vyúčtovaná v súlade so zmluvou, VOP a    platnými cenami v čase poskytovania služby.
  – týkajúcu sa kvality služby v prípade poskytnutia služby v rozpore s ustanoveniami zmluvy a týchto VOP.
   

X. Odstúpenie od zmluvy Klientom

 1. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú na klientov – spotrebiteľov.
 2. Odstúpením od zmluvy sa chápe jednoznačne, písomne formulovaná vôľa zmluvnej strany nebyť zmluvou viazaný a zrušiť zmluvu na základe odstúpenia.
 3. Klient má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prenajímateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. Klient môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u prenajímateľa v listinnej podobe doručením odstúpenia na adresu sídla prenajímateľa alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napr. faxom alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).
 5. Klient môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

SK SOLUTIONS s.r.o., so sídlom: Kremnické Bane 117, 967 01 Kremnica

IČO: 51 184 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 32982/S

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..
– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
– Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.

6. Prenajímateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť klientovi bezhotovostným prevodom na účet určený
klientom všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Tým nie je dotknuté právo klienta dohodnúť sa s prenajímateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým klientovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
7. Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom klienta a klient vyhlásil, že bol riadne poučený
o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
8. Ak klient odstúpi od zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, klient je povinný uhradiť prenajímateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
9. S ohľadom na ustanovenia bodu 7. a 8. tohto článku VOP, ak sa má na základe zmluvy alebo žiadosti klienta začať s poskytovaním služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, klient výslovne vyhlasuje, že udeľuje súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu podľa predchádzajúcej vety stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. Odstúpenie od Zmluvy Prenajímateľom

 1. Prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy:
  a) v prípade neuhradenia platby klientom podľa článku V. bod 3 týchto VOP,
  b) v prípade nepodpísania Preberacieho protokolu podľa článku VII. bod 4 týchto VOP,
  c) v prípade nepriaznivých klimatických podmienok podľa článku VIII. bod 5 týchto VOP,
  d) v prípade nespôsobilosti klienta špecifikovanej v článku VIII. bod 6 týchto VOP.
 2. Odstúpením od zmluvy nezaniká právo prenajímateľa na náhradu škody voči klientovi za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, publikovanými v Zbierke zákonov SR.

XII. Doba trvania zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do momentu splnenia záväzku prenajímateľa poskytnúť klientovi službu v podobe nájmu elektrobicykla v zmysle podmienok uvedených v zmluve a ponuky
  zverejnenej na webovej stránke prenajímateľa a súčasne splnenia záväzku klienta objednanú službu prevziať a zaplatiť za službu prenajímateľovi dohodnutú odplatu, pričom zmluva zaniká momentom splnenia neskoršieho z uvedených záväzkov.

XIII. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
            048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

XIV. Súhlas s poskytnutím osobných údajov

 1. Prenajímateľ a klient sa dohodli, že klient objednávkou v e-shope dobrovoľne poskytuje osobné údaje prenajímateľovi a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v rezervačnom formulári v informačných systémoch prenajímateľa v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 2. Klient súhlasí, aby prenajímateľ uschovával jeho osobné údaje, ktoré uviedol v objednávke, ako aj číslo občianskeho preukazu, ktoré uvedie v preberacom protokole, ktoré sú potrebné pri činnosti prenajímateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe VOP na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy a plnenie povinností prenajímateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Prenajímateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Klient súhlas poskytuje na dobu trvania zmluvného vzťahu, najdlhšie na obdobie 5 rokov.
 3. V zmysle ustanovení § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov má klient právo na základe písomnej žiadosti (I) požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, (II) vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme, (III) požadovať informácie o zdroji, z ktorého prenajímateľ získal osobné údaje klienta na spracúvanie, (IV) požadovať zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania, (V) požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (VI) požadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a (VII) právo namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Klient má právo obrátiť sa na prenajímateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prenajímateľ porušil jeho práva. Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prenajímateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvo systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 2. Návrh podáva klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má klient.
 3. Návrh musí obsahovať
  a) meno a priezvisko klienta, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  b) presné označenie prenajímateľa,
  c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  d) označenie, čoho sa klient domáha,
  e) dátum, kedy sa klient obrátil na prenajímateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s prenajímateľom bol bezvýsledný,
  f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zák. č. 391/2015 Z.z.
 4. K návrhu klient priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
 5. Klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy riešenia spotrebiteľských sporov online (platformy RSO), ktorá je v zmysle ustanovení čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení Nariadenie (ES) č. 2006/2004 a Smernica 2009/22/ES, oficiálnou webovou stránkou spravovanou Európskou komisiou:

  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

XVI. Záverečné ustanovenia

 1. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená jej zverejnením na internetovej stránke e-shopu predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi vrátane zmien uzatvorenej zmluvy bude uskutočňovaná e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy prenajímateľa uvedenej v týchto VOP a e-mailovej adresy klienta uvedenej v objednávke, pokiaľ tieto VOP neumožňujú aj inú formu komunikácie. E-mailové správy zaslané alebo doručené na iné e-mailové adresy nevyvolávajú zamýšľané právne účinky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Všetky úkony podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke e-shopu.
 4. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 5. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 122/2013 Z. z.
 6. Akékoľvek spory, vyplývajúce zo zmluvy medzi prenajímateľom a klientom budú predmetom civilného sporového konania v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z.

V Rimavskej Sobote, 01.06.2023